Regulamin

REGULAMIN

 

I  Postanowienia ogólne

.1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.all-dock.pl  w ramach działalności gospodarczej pod nazwą: UNIQUE Sp. z o.o. adres: Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222352962 / REGON: 363981100, email: info@all-dock.pl, tel. +48 25 758 12 27 wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl).

2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem: www.all-dock.pl zwany dalej: www.all-dock.pl –, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.all-dock.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

3. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej www.all-dock.pl  lub też sporządzić wydruk.

4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.all-dock.pl zawierane są w języku polskim.

5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronachwww.all-dock.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

6. www.all-dock.pl oświadcza, iż dostarcza produkty wolne od wad. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady produktu, kupujący ma prawo do reklamacji, o której mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu.

7. Sklep Internetowy www.all-dock.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia pracownik Sklepu internetowego www.all-dock.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta.

II  Zawarcie umowy / realizacja zamówienia

1. Sklep internetowy www.all-dock.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową pod adresem www.all-dock.pl

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie www.all-dock.pl, kliknięcie ikony dodania do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia i płatności.

4. Elementem procedury każdego zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole podczas rejestracji w sklepie www.all-dock.pl. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury rejestracji użytkownika uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.all-dock.pl

5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.all-dock.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

6. Klient po złożeniu zamówienia, otrzyma od pracownika sklepu internetowego www.all-dock.pl odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości email. Z tą chwilą zawarta zostaje, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży, która wiąże obie strony.

7. Treścią umowy jest potwierdzone przez pracownika www.all-dock.pl zamówienie oraz niniejszy Regulamin.

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24h do 21 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Szczegółowe informacje dotyczące terminu realizacji zamówienia podane są na stronie www.all-dock.pl przy każdym z produktów.


III  Ceny i płatność

1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu www.all-dock.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych. Klient zamawiając produkt, wyraźnie potwierdza iż posiada wiedzę, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu dostawy i widoczny jest przed finalizacją zamówienia.

3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu www.all-dock.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

5. Płatność za zamówiony towar może być wykonana w formach dostępnych w trakcie realizacji zamówienia przed jego finalizacją, formy płatności mogą być zależne od wybranej formy dostawy.

6. W przypadku płatności przelewem prosimy o nie przesyłanie należności za zamówiony towar, do momentu potwierdzenia jego dostępności. W tytule przelewu proszę wpisać tylko  nr zamówienia.

7. Płatności za zamówione produkty Kupujący powinien dokonać w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia lub poinformować www.all-dock.pl o innym terminie zapłaty. Po 7 dniach i braku kontaktu ze strony Kupującego zamówienie zostanie anulowane.

8. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.all-dock.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.


IV Dostawa

1. Zamówione produkty dostarczane są na terenie Polski po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

2. Zamówione towary dostarczane są - w zależności od wyboru Klienta - bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub odbierane osobiście w siedzibie sklepu pod adresem: UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów, koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, w zależności od wybranej formy dostawy, zgodnie z obowiązującym regulaminem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Wyjątkiem mogą być przesyłki o niestandardowych wymiarach i wadze. O takiej sytuacji kupujący będzie poinformowany przez www.all-dock.pl mailowo lub telefonicznie oraz ustalony zostanie indywidualny koszt wysyłki danego zamówienia.

4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

6. Czas dostawy zamówienia wynosi od 24h do 21 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

7. Sklep www.all-dock.pl realizuje również wysyłki zamówień za granice Polski. Koszt takiej wysyłki ustalany jest indywidualnie, w zależności od wielkości paczki oraz miejsca dostarczenia.

8. Paczki wysyłane są tylko w dni robocze. W dni ustawowo wolne od pracy zamówień nie wysyłamy. W przypadku chęci odbioru osobistego w sobotę, prosimy o wcześniejszy kontakt.


V  Reklamacje konsumenckie/ Gwarancja

1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych www.all-dock.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@all-dock.pl) lub pisemnie na adres: UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2. www.all-dock.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak www.all-dock.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

4. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta podane przy rejestracji, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie www.all-dock.pl

5. Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres: UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki - magazyn.

6. Sklep www.all-dock.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.
W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta www.all-dock.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa obniży jego cenę albo zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

7. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

8. Gwarancja udzielana jest przez sprzedawcę, na czas i zasadach określonych w dokumencie  gwarancyjnym. W innym przypadku, odpowiednia informacja jest umieszczona na dokumencie gwarancyjnym.

9. Wyłączenie możliwości reklamacji
Jeśli przy dokonywaniu zakupu klient zostanie poinformowany o wadzie towaru, nie ma możliwości reklamacji. Towaru przecenionego ze względu na wadę zasadniczo nie można również zwrócić.

VI  Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient dokonujący zakupu, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego www.all-dock.pl, może od tej umowy odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (np. załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@all-dock.pl) lub pisemnie na adres: UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której www.all-dock.pl wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części.

2. www.all-dock.pl ma obowiązek niezwłocznie przesłać kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Strony są zobowiązane do zwrotu wzajemnych świadczeń w terminie i w sposób, o którym mowa poniżej. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim www.all-dock.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. www.all-dock.pl  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.all-dock.pl).
Jeżeli www.all-dock.pl nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt do www.all-dock.pl lub przekazać go osobie upoważnionej przez www.all-dock.pl do odbioru, chyba że www.all-dock.pl zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Jeżeli kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. www.all-dock.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Zwrotów towaru należy dokonywać na adres: UNIQUE Sp. z.o.o. ul. Kolejowa 29, 05-300 Mińsk Mazowiecki – magazyn.

5. www.all-dock.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu.
Jeżeli kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym www.all-dock.pl, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że sklep www.all-dock.pl zgodził się je ponieść.
Konsument ponosi również koszt zwrotu produktów, jeżeli ze względu na swój charakter produkty te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie kupującego – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowania, dowód zakupu, gwarancję itp.

7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 38 ww. ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
h. zawartej w drodze aukcji publicznej;

VII  Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Klientów sklepu mieszczącego się pod adresem www.all-dock.pl jest Karol Gniado prowadzący działalność gospodarczą pod firmą UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222352962, email: info@all-dock.pl, tel. +48 25 758 12 27.
2.Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Klientów sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych w tym na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych.
3.Sklep przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie umowy zawartej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie sklepu www.all-dock.pl.
4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji zamówienia złożonego w sklepie.
5.Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez www.all-dock.pl produktach, promocjach, rabatach i gratisach.
6.Kupujący w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej od www.all-dock.pl, przesyłając swoją rezygnacje na adres info@all-dock.pl
7.Szczegółowe informacje związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują się w zakładce Polityka Prywatności.

IX  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204).

2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez www.all-dock.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie http://all-dock.pl/strona/regulamin. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania.

3. W przypadku sporu klient ma prawo zwrócić się do Rzecznika Praw Konsumenta, Sądu Polubownego lub sądów powszechnych.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.


Załącznik nr 1

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758 12 27, e-mail: info@all-dock.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: UNIQUE Sp. z o.o. ul. Kolejowa 29, 05-300 Mińsk Mazowiecki - magazyn, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Załącznik nr 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222352962, dawid@unique-meble.pl, Tel: 25 758 12 27

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży:
następujących rzeczy(*)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
...............................................................................................................................................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów):
...............................................................................................................................................
– Adres konsumenta(-ów):
...............................................................................................................................................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
...............................................................................................................................................
– Data:
...............................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić. UNIQUE Sp. z o.o. Stojadła, ul. Kołbielska 27, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8222352962


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl